Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Ông
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Hữu Thăng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 171.550 CP (tỷ lệ 1,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/10/2018.