ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

IMG_5742.jpg

IMG_5737.jpg

IMG_5735.jpg

IMG_5733.jpg

IMG_5710.jpg

IMG_5697.jpg

IMG_5674.jpg

IMG_5682.jpg