HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

IMG_3764.jpg

IMG_3768.jpg

IMG_3771.jpg

IMG_3773.jpg

IMG_3777.jpg

IMG_3783.jpg

IMG_3784.jpg

IMG_3792.jpg

IMG_3797.jpg

IMG_3801.jpg

IMG_3804.jpg