ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

z2499135263120_1bdd784ac86e58dd786deee976cb840c.jpg

z2499135333006_dad28cc624637419adca57860fa51626.jpg

z2499135203705_9b4accd31324346f6b5c8735f05ff3e2.jpg

z2499135182421_a1057f4d24efefb9087dec264d5f1150.jpg

z2499135362398_cde635fdd4d3b60f33a6e60b0ac67a02.jpg

z2499135302745_c3f96418cbb9d222a1bdf8a13a6f846d.jpg

z2499135272540_b20f30a2ff9672a605ba0161637d5427.jpg