ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

IMG_2331.JPG

IMG_2355.JPG

IMG_2357.JPG

IMG_2360.JPG

IMG_2364.JPG

IMG_2367.JPG

IMG_2382.JPG

IMG_2391.JPG

IMG_2393.JPG