ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019


IMG_2698

IMG_2699
IMG_2711
IMG_2704
IMG_2722
IMG_2723
bia_2