THÔNG BÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

1.       Họ tên cổ đông  : Nguyễn Anh Tú

2.       CCCD                : 001088026637

3.       Số cổ phần sở hữu trước khi giao dịch: 449,400 cổ phiếu tương đương 4.99%.

4.       Số cổ phần giao dịch (mua): 12,400 cổ phần

5.       Ngày giao dịch: 11/10/2023

6.       Số cổ phần sở hữu sau giao dịch: 461,800 cổ phần tương đương 5.13%

7.       Lý do giao dịch: Đầu tư.