NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD 2017 VÀ CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD 2017 VÀ CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018