NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHSXKD NĂM 2023

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023