NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2023

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023