ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

IMG_7312.jpg

IMG_7336.jpg

IMG_7349.jpg

IMG_7357.jpg

IMG_7371.jpg