THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

1.       Họ tên cổ đông  : Nguyễn Đức Thắng

2.       CMND                  : 025110460

3.       Số cổ phần sở hữu trước khi giao dịch: 533,910 cổ phiếu tương đương 5.93%.

4.       Số cổ phần giao dịch (mua): 29,100 cổ phần

5.       Ngày giao dịch: 19/11/2018

6.       Số cổ phần sở hữu sau giao dịch:               563,010 cổ phần tương đương 6.25%

7.       Lý do giao dịch: Đầu tư.