THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TH-NG-B-O-M-I-H-P-I-H-I-NG-C-NG-TH-NG-NI-N-N-M-2020.jpg

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

GIẤY ỦY QUYỀN

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

BẢN CAM KẾT

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DO DỊCH COVID 19 NÊN BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 SẼ KHÔNG TỔ CHỨC VIỆC DÙNG CƠM TRƯA. 

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!