THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Thong-bao-up-web.jpg

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2017