THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Vợ ông Hoàng Quang Tuyến - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 9.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Cúc
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Quang Tuyến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15.000 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2021.