THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ông Hoàng Quang Tuyến - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 15.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Quang Tuyến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2021