THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Bà Bùi Thị Chiêm - Kế toán trưởng Công ty- đăng ký mua 223.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Chiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.950 CP (tỷ lệ 2,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 223.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/07/2021