NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019