BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ