BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2018