BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC