BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ