BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT