BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Bà Bùi Thị Chiêm - Kế toán trưởng Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Chiêm
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.950 CP (tỷ lệ 2,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 223.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 411.350 CP (tỷ lệ 4,57%)
- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/07/2021