BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Dũng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.000 CP (tỷ lệ 10,67%)
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 244.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.204.600 CP (tỷ lệ 13,38%)
- Thời gian thực hiện giao dịch: 01/03/2021