ELWOOD

Ấp Ông Lang, Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Ngói lợp

Công trình khác

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI

TUILDONAI