Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thanh Trà
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.300 CP (tỷ lệ 0,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Chiêm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 187.950 CP (tỷ lệ 3,13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2017.


Các tin khác: