Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

LÊ MINH ĐỨC - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - ĐĂNG KÝ MUA 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/04/2017.


Các tin khác: