Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đủ ngân sách 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2017.


Các tin khác: