Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019