THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng Giám đốc Công ty- đăng ký mua 244.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.000 CP (tỷ lệ 10,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 244.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/03/2021