Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Dũng 
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.492.600 CP (tỷ lệ 16,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 950.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 950.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 960.000 CP (tỷ lệ 10,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2018.
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2018.